شرکت آریا تجهیز (Aria Equip)
تولید کننده انواع تجهیزات ضد انفجار صنعتی

| انواع جعبه تقسیم های ضد انفجار شرکت آریا تجهیز |

aria-ex stainless steel jb-min
aria-ex d flameprof jb-min

Ex Stainless steel

Ex D Flameproof

Aluminium Ex

EX Polyester GRP

| انواع کنترل استیشن های ضد انفجار شرکت آریا تجهیز |

Ex Stainless steel

Ex d Flameproof

Ex Aluminium