شرکت اشنایدر (Schneider)
تولید کننده برتر تجهیزات تابلویی صنعتی
کلید اتوماتیک، کلیدهوایی و سافت استارتر

| انواع کلید های جریان اتوماتیک شرکت اشنایدر |

Q-Frame-min
J-Frame-min

PowerPacT Q-Frame

PowerPacT J-Frame

PowerPacT H-Frame

PowerPacT B-Frame

R-Frame-min
P-Frame-min

PowerPacT R-Frame

PowerPacT P-Frame

PowerPacT M-Frame

PowerPacT L-Frame

LA, LH, Q4

Mission Critical

| انواع کلید های هوایی شرکت اشنایدر |

Micrologic Trip Units

MasterPacT DC Circuit Breaker

MasterPacT MTZ Circuit Breakers – UL/ANSI

MasterPacT NT and NW – UL/ANSI

| انواع سافت استارتر های شرکت اشنایدر |

Soft Start – Altistart 48

Soft Start – ATS22 Enclosed

Soft Start – Altistart 22

Altivar ATS480 Enclosed Soft Starter System

Altivar Soft Starter ATS480

Soft Start – Altistart 01

Soft Start – ATS48 Enclosed