شرکت Nivelco
از بزرگ ترین تولید کنندگان ترانسمیترهای صنعتی

| انواع ترنسمیترهای تولید شرکت Nivelco |

سطح (Level)

دمای چند نقطه ای (Multi point temperature)

دما (Temperature)

آنالیزگر (Analytical)