شرکت استاکو (STACO)
سازنده تجهیزات معماری مورد استفاده در صنعت

| انواع تجهیزات معماری شرکت استاکو |

floating floors-min
Marine Doors-min

Floating Floors

Marine Doors

Unit Toilets

Wall & Ceiling Panels

Modular Systems-min
Interior Furnishings-min

Modular Systems

Interior Furnishings

Unit Cabins

Furniture

Onshore Plants

Marine Engineerings