شرکت Officine Orobiche S.r.l
برند معتبر جهانی در زمینه تولید فلو المنت

| انواع فلو های تولید شرکت Orobiche|

orobiche-rotameter-flow
officine-venturi-flow

Rotameter(Variable Area)

venturi

Pitot Tube

Meter Run