شرکت سینا کنترل
تولید کننده برتر انواع اوریفیس پلیت و اوریفیس فلنج

| انواع اوریفیس های تولید شرکت سینا کنترل |

Orifice Plate