شرکت دیهیم (DAYHEEM)
تولید کننده انواع تجهیزات ضد انفجار صنعتی

| انواع جعبه تقسیم های ضد انفجار شرکت دیهیم |

STB Series

SJB Series

CEN Series

| انواع کنترل استیشن های ضد انفجار شرکت دیهیم |

LCS Series

CEN Series