شرکت TAIHANG
تولید کننده برتر باتری نیکل کادمیوم مورد استفاده در صنعت

| انواع باتری های نیکل کادمیوم شرکت تای هنگ |

Pocket Type |

High

Medium

Low

Sintered Type |

Extra High