شرکت اپلیسنس (Aplisens)
تولید کننده برتر انواع سوئیچ صنعتی

| انواع سوئیچ‌های تولید شرکت اپلیسنس |

ERH-SMALL-level swithc-aplisens
ERH-11-20-level switch-aplisens

Float level switch
ERH-SMALL

Bilge level switch
ERH-11-20

Magnetic level switch
ERH-xx-20

Level switch type
ERH