شرکت Temavasconi
سازنده ایتالیایی برگزیده در زمینه انواع گیج های ابزار دقیق

| انواع گیج های تولید شرکت Temavasconi |

دما (Temperature)

فشار (Pressure)