شرکت Temavasconi
بزرگ ترین سازنده سوئیچ های ابزار دقیق در ایتالیا

| انواع سوئیچ های تولید شرکت Temavasconi |

دما (Temperature)

فشار (Pressure)